Abolish The Welsh Assembly Party Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

 

We want to return half a billion pounds back to the people of Wales
Rydym am ddychwelyd hanner biliwn o bunnoedd yn ôl i bobl Cymru

We will also oppose the plan to increase the number of seats in the Assembly from 60 now, to 80 or even 100 as proposed by pro-Assembly groups. Clearly this would add significantly to the cost of running the Assembly. It was only a few years ago that we had just Councillors and MP's working for the people of Wales.

Rydym hefyd yn gwrthwynebu’r cynllun i gynyddu nifer yr aelodau o 60 i 80, neu hyd yn oed i 100, fel sydd wedi’i gynnig gan y pleidiau sy’n cefnogi’r Cynulliad. Yn amlwg, byddai hyn yn cynyddu faint mae’n ei gostio i gynnal y Cynulliad yn sylweddol. Dim ond Cynghorwyr ac ASau oedd gennym ychydig o flynyddoedd yn ôl yn gweithio ar ran pobl Cymru.

The Abolish the Welsh Assembly Party believe it is time to return to that system and get rid of this unnecessary tier in Cardiff Bay. We also believe that local democracy is delivered effectively by the 22 Local Authorities. We therefore oppose the Welsh Assembly Government’s plan to reduce their numbers.

Mae Plaid Diddymu Cynulliad Cymru yn credu ei bod yn hen bryd dychwelyd i’r drefn flaenorol a chael gwared ar yr haen ddiangen hon ym Mae Caerdydd. Credwn hefyd fod y 22 Awdurdod Lleol yn cynnig democratiaeth leol effeithiol, felly rydym yn gwrthwynebu cynllun Llywodraeth y Cynulliad i leihau nifer yr awdurdodau.

We have support from across Wales for the new Party. This support comes, not only from the tens of thousands of people disillusioned with the Cardiff Bay Assembly, but also from many of those who voted against it in the 1997 referendum which brought it into being.

Mae pobl ledled Cymru yn cefnogi ein plaid newydd. Mae’r rhain yn cynnwys y degau o filoedd o bobl sydd wedi’u siomi gan y Cynulliad ym Mae Caerdydd, yn ogystal â’r nifer sylweddol a bleidleisiodd yn erbyn ei sefydlu yn y lle cyntaf yn y refferendwm ym 1997.

We will be standing Candidates in the 2016 Welsh Assembly elections. We will have ONE policy only. “Abolish The Assembly”. This is logical because we believe it is in Wales’ best interest to send 40 MP’s to the Westminster Parliament and remain a fully integrated part of the United Kingdom.

Bydd gennym ymgeiswyr yn etholiadau’r Cynulliad ym 2016. Dim ond UN polisi fydd gennym: ‘Diddymu’r Cynulliad’. Mae hyn yn rhesymegol oherwydd credwn mai cael 40 o ASau yn San Steffan a bod yn rhan lawn ac integredig o’r Deyrnas Gyfunol sydd orau i Gymru.

 

Wales has higher numbers of children in poverty
Mae gan Gymru nifer uwch o blant mewn tlodi

 Fed up with falling behind the rest of the UK?

Ydych chi'n fwydo ar ôl gweddill y DU?