Abolish The Welsh Assembly Party Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

David Bevan
Party Leader & Co-Founder

I was born in Cilfrew near Neath and now live in Groes Faen, Glamorgan. After studying engineering at Bristol University, I worked in Scotland and Iran building oil refineries.

Cefais fy ngeni yng Nghil-ffriw ger Castell-nedd, ac rwyf bellach yn byw yn y Groes-faen, Morgannwg. Ar ôl astudio peirianneg ym Mhrifysgol Bryste, bues yn adeiladu purfeydd olew yn yr Alban ac Iran.

I then joined the Army and served 3 years. For the past 20 years I have been running my own building company, taking on projects in London and South Wales.

Wedi hynny, ymunais â’r Fyddin a threulio 3 blynedd yno. Yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf, rwyf wedi bod yn rheoli fy nghwmni adeiladu fy hun yn ymgymryd â phrosiectau yn Llundain a de Cymru.

I had never expected to get involved in politics but joined UKIP in 2003 when I finally realised that all four old, failed, political parties were going to allow the United Kingdom to be dismantled. I was Chairman of the Cardiff Branch of UKIP for 7 years. I was Treasurer for UKIP Wales for about the same time. I have stood as a candidate in various elections:

Ni feddyliais erioed y baswn yn ymwneud â gwleidyddiaeth, ond ymunais â UKIP yn 2003 pan sylweddolais o’r diwedd bod y pedair prif blaid aflwyddianus am adael i’r Deyrnas Gyfunol gael ei thynnu’n ddarnau. Roeddwn yn Gadeirydd Cangen UKIP yng Nghaerdydd am 7 mlynedd yn ogystal â Thrysorydd UKIP Cymru tua’r un adeg. Rwyf wedi bod yn ymgeisydd mewn nifer o etholiadau:

General Election,Pontypridd. 2005 Welsh Assembly Election 2006. Local Elections 2008. European Election 2009 General Election 2010 Welsh Assembly Election 2011

Etholiad Cyffredinol, Pontypridd 2005 Etholiad y Cynulliad 2006. Etholiadau Lleol 2008. Etholiadau Ewrop 2009 Etholiad Cyffredinol 2010 Etholiad y Cynulliad 2011

I resigned from UKIP to help set up this new Party because UKIP changed its policy and now supports the Welsh Assembly.

Penderfynais ymddiswyddo o UKIP i sefydlu’r blaid newydd hon gan fod UKIP wedi newid ei pholisi ac erbyn hyn yn cefnogi Cynulliad Cymru.