Abolish The Welsh Assembly Party Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

 

We oppose any further transfer of powers
Rydym yn gwrthwynebu unrhyw drosglwyddo pwerau pellach

The Assembly is another expensive tier of Government which is totally unnecessary. We in Wales already have Councillors, MP's, MEP's. How many tiers of government does Wales need?

Haen arall gostus a chwbl ddiangen o Lywodraeth yw’r Cynulliad. Yng Nghymru, mae gennym eisoes Gynghorwyr, ASau, ASEau. Sawl haen o lywodraeth sydd ei hangen ar Gymru?

The cost of running The Assembly is very difficult to estimate. We are tempted to think this is deliberate as the figure would, no doubt, be truly shocking. Now we find that Welsh Assembly members are going to see their salaries increased to £64,000 in 2016. Assembly Cabinet ministers will get £100,000 p.a. The First Minister's salary is due to increase to near the level of Prime Minister David Cameron, £140,000 pa. The First Minister is only in charge of devolved issues covering Wales.

Mae’n anodd amcangyfrif faint mae’n ei gostio i gynnal y Cynulliad. Rydym yn amau bod ymgais fwriadol i’n rhwystro rhag cael gwybod oherwydd mae’n hynod debygol y byddai’n ffigwr gwirionedd frawychus. Erbyn hyn, rydym yn gwybod y bydd cyflogau Aelodau’r Cynulliad yn codi i £64,000 yn 2016. Bydd Aelodau Cabinet y Cynulliad yn ennill £100,000 y flwyddyn ac mae cyflog Prif Weinidog Cymru ar fin codi i ffigwr tebyg i’r hyn y mae David Cameron, Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol yn ei ennill, sef £140,000 y flwyddyn. Dim ond y meysydd sydd wedi’u datganoli i Gymru y mae Prif Weinidog Cymru’n gyfrifol amdanynt.

When you consider the salaries of most people in Wales, this is outrageous. This, at a time when our Local Councils are facing huge cuts in services. Last year Wales was the only part of the UK to decrease spending on the NHS. Not only that, but Welsh patients were obliged to travel to England to receive life saying treatments not available in Wales. Senior members of NHS staff and many others have moved to England to receive treatments unavailable to them in Wales.

O ystyried cyflogau’r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru, mae hyn yn warthus. Y llynedd, Cymru oedd yr unig ardal yn y DG i wario llai ar y GIG. Nid yn unig hynny, roedd cleifion o Gymru’n cael eu gorfodi i deithio i Loegr i gael triniaethau i achub eu bywydau nad oeddent ar gael yng Nghymru. Mae uwch-aelodau staff o’r GIG a llawer o rai eraill wedi symud i Loegr i gael triniaethau nad ydynt ar gael yng Nghymru.

Standards of Education in Welsh schools have fallen well behind other areas of the UK. The Assembly says the solution is to give them MORE powers. We say, “Never reinforce Failure”.

Mae safonau addysg yn ysgolion Cymru erbyn hyn yn llawer is o’u cymharu ag ardaloedd eraill yn y DG. Mae’r Cynulliad yn credu mai rhoi RHAGOR o bwerau iddynt yw’r ateb. Ein hateb ni yw ‘Peidiwch ag atgyfnerthu methiant”.

 

Wales has higher numbers of children in poverty
Mae gan Gymru nifer uwch o blant mewn tlodi

 Fed up with falling behind the rest of the UK?

Ydych chi'n fwydo ar ôl gweddill y DU?